www.karate.hu
PDF letöltés

Háziorvos is végezhet sportegészségügyi vizsgálatot

Mostantól a háziorvos és házi gyermekorvos is elvégezheti az amatőr sportolók sportegészségügyi vizsgálatát. A vonatkozó kormányrendelet módosítását a 2017. szeptember 21-én megjelent Magyar Közlöny adta közre. A változás a karatés sportolókat is érinti.

sportorvos.[1]

Már a sportorvosok mellett a háziorvosok, illetve házi gyermekorvosok is részt vehetnek a jövőben bizonyos sportegészségügyi ellátásban. A sportegészségügyi hálózatról szóló kormányrendelet ezzel kapcsolatos, napokban megjelent módosítása szerint amatőr sportolók sportegészségügyi vizsgálatát háziorvosok is elvégezhetik, az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint. Ahol erre lehetőség nyílik, élhetnek vele a karatésok is.

A Magyar Közlönyben megjelent módosítás:

"A Kormány 277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelete a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bg)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A sportorvoslás szabályairól és a  sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A  7.  § (4)  bekezdésében és a  8.  § (1)  bekezdésében foglalt kivétellel az  országos sportegészségügyi hálózat keretében kerül sor a  versenyzők és a  13.  § (1)  bekezdésében meghatározott sportszakemberek sportorvosi vizsgálatára, valamint – versenyzők esetén – a sportorvosi engedélyek kiadására.”

2. § Az R. „A sportorvos feladatai” alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki: „5/A. § (1) Az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatokat az amatőr sportoló háziorvosa, házi gyermekorvosa is elláthatja. (2) Ha a háziorvos, házi gyermekorvos vállalja az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatok ellátását, erről írásban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét és az OSEI-t. A háziorvos, házi gyermekorvos nevét, rendelésének helyét és idejét a  települési önkormányzat jegyzője a  háziorvosi szolgálat hivatalos honlapján vagy más módon, valamint az OSEI a hivatalos honlapján közzéteszi.”

3. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „7.  § (1) A  sportorvosi vizsgálatot – a  (4)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai, valamint az  országos sportegészségügyi hálózat területileg, illetve a  fővárosban a kerületileg illetékes sportorvosai végzik az OSEI szakmai irányelvei alapján. (2) A sportorvosi vizsgálatokat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel − lehetőség szerint mindig azonos sportorvosi rendelőben, a sportszervezet székhelye, a versenyző lakóhelye, munkahelye vagy az iskola székhelye szerint illetékes sportorvosok végzik. (3) A sportorvosi vizsgálatot végző orvosnak – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – sportorvosi szakképesítéssel kell rendelkeznie. (4) Az  amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát a  sportoló háziorvosa vagy házi gyermekorvosa is végezheti az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint. (5) A háziorvos, házi gyermekorvos a (4) bekezdés és a 8. § (1) bekezdése szerinti sportorvosi vizsgálat elvégzését követő 3 munkanapon belül a Melléklet 1–3. pontja szerinti adatok megküldésével tájékoztatja az OSEI-t.”

4. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A  nemzeti válogatott keretek tagjai és a  4.  § (1)  bekezdése szerint kijelölt versenyzők esetében a  sportorvosi vizsgálatokat az  OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai végzik, valamint amatőr sportoló esetén a  sportoló háziorvosa vagy házi gyermekorvosa is végezheti az  OSEI szakmai irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint.”

5. § Az R. a) 10. § (3) bekezdésében a „vizsgálatot végző sportorvos” szövegrész helyébe a „vizsgálatot végző sportorvos, háziorvos, házi gyermekorvos” szöveg, b) 11. § (1) bekezdésében a „sportorvos sportorvosi vizsgálatának” szövegrész helyébe a „sportorvos, a háziorvos vagy a házi gyermekorvos sportorvosi vizsgálatának” szöveg, c) 11.  § (1)  bekezdésében a „8 napon belül a  megyei” szövegrész helyébe a „8 napon belül a  3.  § (3), illetve (4) bekezdése szerinti megyei” szöveg, d) 12. § (1) bekezdésében a „háziorvos végzi” szövegrész helyébe a „háziorvos, házi gyermekorvos végzi” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba."